+420 602 277 019
institut.celostni.grafologie@gmail.com

Odhalujeme a nacházíme příčiny i souvislosti, objevujeme individuálního celistvého člověka.

Cílem činnosti Institutu celostní grafologie je přinášet účastníkům kurzů, seminářů, přednášek a konzultací rozvoj vzdělání a schopností, poznání a zároveň pohodu i radost.

Historie

Původně Grafologická poradna vznikla v roce 2006 jako poradenská agentura v oboru grafologie se zaměřením na vypracování analýz ručního písma a zpracování formou rozborů osobnosti, partnerských vztahů nebo k doporučením týkajících se volby studia a povolání.
Množství vypracovaných grafologických rozborů a zájem ze strany veřejnosti o grafologii jako vědeckou psychodiagnostickou metodu dovedly nově Institut celostní grafologie (dále jen ICG) k rozšíření činnosti o kurzy grafologie pro dospělé a další kurzy, semináře a přednášky na příbuzná témata.
Poznání je určeno pro studenty různého vzdělání a věku, s širokou škálou profesních a životních zkušeností.

Nejen grafologie

Od grafologie, která prostřednictvím rozborů ručního písma umožňuje sebepoznání, pochopení mezilidských vztahů a určení vhodného povolání a studia z hlediska osobnostních charakteristik byl jen krůček ke grafoterapii. Grafologové obecně nemívají důvěru v grafoterapii, stejně jako má veřejnost neznalá této metody často odstup od grafologie. Pomocí aplikace vědeckých grafoterapeutických poznatků u klientů ICG jsme dospěli k závěru, že změna některých znaků v ručním písmu jedince má vliv na změnu jeho osobnosti. Proto těm z vás, kdo určitou změnu hledají, nabízíme individuální lekce grafoterapie v rozsahu deseti lekcí.

Důležitou podporou ovládnutí metody grafologie nebo grafoterapie je sebepoznání studentů. Jedním z příjemných a přitom velmi hlubokých prostředků, které k němu vedou je arteterapie. Takový byl prvotní účel otevření kurzů artetechnik. Dalším neméně pádným důvodem bylo přesvědčení, že umění činí člověka bohatším a šťastnějším bez ohledu na „školní” talent pro výtvarnou výchovu.

Kurzy

Navázání spolupráce s odborníky z dalších příbuzných oborů, kteří vycházejí z jednotného základu a užívají získané vlohy a schopnosti pro druhé lidi, vedlo k transformaci ICG. Nabídka se tímto rozšířila o kurzy z oblasti psychologie, tvůrčího psaní, egyptologie, egyptštiny a rozvoje haptických schopností člověka skrze výrobu originálních šperků.
Dále o praktické kurzy pobytové: Kořeny mé rodiny a její příběhy a Základy přežití.
V pětidenním setkání na zámku Slatina u Jevišovic se zabýváme mapováním svého rodu, objevujeme nové souvislosti a vytváříme solidní základy pro kroniku svého rodu. Vše zpracujeme tak, aby důležité o našem životě zůstalo zachováno pro další generace pod vedením zkušených odborníků – genealožky, kronikáře a spisovatelky.
Na třídenním kurzu Základy přežití pod vedením zkušených armádních specialistů probíhá výcvik
ve vybraných technikách a dovednostech a seznámení se s jejich aplikací v extrémních podmínkách občanského života, které by mohly nastat. Kurz vede ke zvýšení psychosomatické kondice účastníků.

Do kompletní činnosti ICG patří dále přednášková činnost, ve které vždy spojujeme teoretickou a praktickou populárně – naučnou část v daném tématu.

Stále se zvyšuje zájem klientů  o individuální konzultace, které se zaměřují na dílčí problémy z oblasti psychologie, grafologie, arteterapie, grafoterapie a na používání těchto metod, rozšířených o poznatky z oboru psychologie, při řešení konkrétních situací v klientově životě.

Rozšířit poznání svého života, sebe sama a svých blízkých můžete velmi výstižně a pravdivě prostřednictvím grafologických rozborů ručního písma. Podle potřeby klientů jsou zaměřeny na: sebepoznání, volbu studia a povolání, partnerské vztahy a personalistiku.

Na své životní pouti lze pomocí nabízených možností objevit jedinečnost svojí osobnosti, rozvinout svoje vlohy, schopnosti, nadání, uchopit světlé i stinné stránky a spřátelit se s nimi, také podpořit pestrost vlastních vztahů s druhými lidmi a blíže porozumět jejich chování, prožívání a motivaci.

Akreditované studium

Jsme jedna ze dvou organizací v ČR, kterým byla udělena akreditace MŠMT pro kurz Základy grafologie (druhou organizací je Komora expertů ručního písma).

Nabízíme dvouleté rekvalifikační studium zakončené státní závěrečnou zkouškou, které nabízí možnost uplatnění po celé České republice.

Napsali o nás